Valiuta:

Acc,vivoactive 3, Band, White Silicone, Stainless Hardware